ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
ART. I - ALGEMEENHEDEN 1.
Wanneer de koper een bestelling plaatst bij de verkoper heeft dit als gevolg dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zonder dat zijn algemene verkoopsvoorwaarden kunnen tegengesteld worden. Afwijkende en/of aanvullende bepalingen zullen niet van toepassing zijn behoudens schriftelijke bevestiging van onze kant, en zelfs dan, enkel en alleen in het kader van de overeenkomst voor dewelke zij aanvaard zouden zijn. Het spreekt vanzelf dat voor het overige de hiernavolgende algemene voorwaarden toepasselijk blijven.
2. 0nze vertegenwoordigers kunnen geen verbintenissen aangaan in onze naam.
3. Elke klacht dient, om geldig te zijn, ons binnen acht dagen na de levering toe te komen.
4. 0nze offertes zijn zonder verbintenis. Elke prijsopgave moet door de cliënt worden bevestigd om tot een verbintenis te leiden.
5. De verzendingskosten zijn ten laste van de koper.
6. Onze aanbiedingen zijn een maand geldig behalve schriftelijke uitzondering van onze firma.
7. Wordt er materiaal op zicht of in huur bij een klant geplaatst, is deze laatste verantwoordelijk voor alle schade aangebracht aan het materiaal.
8. In geval van annulatie van de bestelling of indien de klant de bestelling weigert te aanvaarden, zal 40% van het totale bedrag van het contract door de koper betaald worden, als kostendekking en winstderving van de afgehandelde zaak.
ART. II - BETALINGSVOORWAARDEN
1. Onze facturen zijn betaalbaar contant en zonder korting. Voor elke bestelling boven 5000€ gelden volgende betalingsvoorwaarden : * 30% voorschot bij ontvangst van de bestelling * 20% van het bedrag van de bestelling bij aanvang van de werken * het saldo, bij het einde van de werken bij ontvangst factuur.
2. Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten t.b.v. 10%, alsmede een schadevergoeding t.b.v.50€ verschuldigd. Indien binnen vijf dagen geen gevolg word gegeven aan ons aangetekend schrijven zal men dit als een niet-betalingen ingebrekestelling beschouwen.
3. De goederen worden slechts eigendom van de koper bij volledige betaling van de factuur. 4. Wij behouden ons het recht voor op eenderwelk moment de bestelde goederen te leveren, mits betaling van de netto prijs, zonder disconto en alle kosten ten laste van de klant.
ART. III- WAARBORG
1. Al onze apparaten zijn gewaarborgd tegen materiaal- en productiefouten.
2. De duur van de waarborg is één jaar gerekend vanaf de leveringsdatum.
3. De waarborg dekt de vevanging van de onderdelen waarvan het defect herkend is en het werkbon om deze te vervangen. De waarborg brengt geen enkele andere verantwoordelijkheid van welke aard ook, met zich mee.
4. De waarborg vervalt automatisch en definitief van zodra de artikelen van eigenaar veranderen of België verlaten, of door een onvoorziene bestemming, of veranderingen ondergaan zonder toestemming, of uit vervangstukken samengesteld zijn die niet door ons geleverd zijn, of ondertussen hersteld zijn door om het even wie, vreemd aan onze eigen organisatie. De waarborg dekt niet de herstellingen die te wijten zijn aan een misbruik of aan de onbevoegdheid van de gebruikers, aan een gebrek aan onderhoud of aan het feit dat het apparaat zich in een slechte omgeving bevindt.
5. Een tussenkomst onder waarborg heeft niet tot gevolg dat deze laatste verlengd wordt. 6. De waarborg is niet overdraagbaar. 7. De waarborg wordt in geen aparte documenten beschreven.
ART. IV - LEVERINGSTERMIJN
1. De leveringstermijn loopt vanaf de datum van ontvangst van de geregelde en volledige bestelling. Deze termijn is bepaald tot het vertrek uit de fabriek van de leverancier en wordt gegeven zonder verbintenis, uitgezonderd bij uitdrukkelijke tegengestelde vermelding.
2. De waren worden steeds vervoerd op eigen risico van de koper, zelfs al blijven de vervoerskosten ten onze laste. In geval van vertraging, averij, verlies, enz. ..., dient de koper rechtstreeks zijn klachten tot de vervoerder te richten.
ART. V - RECHTSBEVOEGDHEID
Elke betwisting dient uitsluitend aan het Hof en de Rechtbanken van Brussel en arrondissement voorgelegd te worden, waar ook het contract mocht opgemaakt zijn of in uitvoer worden gebracht.
ART. Vl - HERSTELLINGEN
1. De herstellingen zijn contant betaalbaar, zonder disconto bij de overhandiging van het herstelde materiaal.
2. De eventuele indienststelling van het toestel door onze zorgen zal in rekening gebracht worden.
3. Het bedrag van het bestek is van 38 euro en kan in vermindering gebracht worden bij een eventuele herstelling.
4. De opstelIing van een herstellingsbestek zal slechts uitgevoerd worden na de schriftelijke aanvraag van de klant.
5. In geval van herstelling zullen de vervoerskosten steeds ten laste zijn van de klant.
ART. VII - PUBLICITEIT
De koper mag, voor publicitaire doeleinden, gebruik maken van onze benaming of van de merken die wij vertegenwoordigen of fabriceren, onder de voorwaarde dat hij tegelijkertijd de benaming vermeldt onder dewelke hij zelf handel drijft en dat hij zijn hoedanigheid als concessionaris-verkoper vermeldt.
ART. VIII - TERUGZENDING
Zonder voorafgaandelijke toestemming van de verkoper zal elke terugzending van goederen geweigerd worden.
ART. IX - NAMAAK
1. Overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, is het de koper verboden op straffe van gerechtelijke vervolging de modellen die hij gekocht of gezien heeft geheel of gedeeltelijk na te maken.
2. Het is hem eveneens verboden om informatie door te spelen aangaande deze modellen, die het mogelijk zou maken deze modellen geheel of gedeeltelijk na te maken; in dit geval zou hij zich schuldig maken aan medeplichtigheid aan het misdrijf van namaak.