ART. 1 - DOEL

De installateur verbindt zich ertoe alle onderhoudstaken van het materiaal, hierna de installatie genoemd, zoals beschreven in dit contract te garanderen. Deze taken worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren en betreffen uitsluitend de geleverde materialen en software zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden van het contract

ART. 2 - DEFINITIES

Volgende bepalingen zijn van kracht:

1. Onderhoud

Het onderhoud bevat de diagnostiek, de lokalisatie en het oplossen van storingen van de installatie alsook het vervangen van defecte onderdelen.

Dit sluit elke preventieve tussenkomst alsook de kosten beschreven in art.8. uit.

2. Basissysteem

Dit Omvat:

• The centrale PC en zijn toebehoren

• CALSYS software en periodieke upgrades

• CALSYS terminals

• Voedingen van het systeem, exclusief back-up batterijen

• De verschillende interfaces naar andere systemen

3. Zware storingen

De zware storingen zijn degenen die de goede werking van meer dan 10 % van de terminals aantasten voor zover die panne zich in de installatie zelf bevindt. De lichte storingen bevatten alle andere gevallen.

ART. 3 - AANPASSINGEN VAN DE INSTALLATIE

Iedere wijziging aan de installatie heeft een aanvulling van het huidige contract ten gevolg.

Wanneer een andere firma een wijziging aanbrengt, zal de nemer de installateur er onmiddellijk van op de hoogte brengen.  Met wijziging bedoelt men :

 • Iedere uitbreiding of vermindering van de installatie
  Iedere verplaatsing of verhuizing


  Iedere gedeeltelijke vernieuwing of eender welke wijziging.

ART. 4 - INTERVENTIE TIJD EN ONDERHOUDSBEZOEKEN

De klant ontvangen een 24h/7 contactpunt voor het melden van storingen.

Nadat hij geïnformeerd werd van een probleem verzekert de installateur de interventie binnen de hierna vastgestelde interventietijden:

 • Zware storingen binnen de 4 werkuren

 • Kleine storingen binnen de 8 werkuren

Onderhoudsinterventies:

De onderhoudsovereenkomst houdt in dat 2 onderhoudsbezoeken per jaar worden gepland.

Tijdens de bezoeken wordt de werking van het oproepsysteem geanalyseerd en worden eventuele storingen opgespoord en verholpen.

Verder zijn gepland: controle van de werking van interfaces met andere apparatuur indien aanwezig in de installatie, vervanging van defecte materialen, bijhouden van een onderhoudsboekje.

De huurder heeft recht op gratis installatie van eventuele upgrades van de Calsys beheersoftware, met uitzondering van nieuwe aanvullende opties; dit recht kan alleen worden uitgeoefend op verzoek van de huurder en tijdens onderhoudswerkzaamheden.

ART. 5 - DUUR

Dit contract treedt in werking op de dag dat het wordt ondertekend of de dag dat de installatie in gebruik wordt genomen.

Het wordt afgesloten voor een jaar en wordt vervolgens stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd.

ART. 6 - DIENSTEN

De installateur verbindt zich ertoe alle werkzaamheden uit te voeren of te laten doen die nodig zijn om de gebreken die zijn ontstaan bij normaal gebruik en met "de nodige zorg" van de installatie op te lossen.

De installateur verbindt zich ertoe alle middelen aan te wenden om zo snel mogelijk een oplossing voor de storing te bieden.

ART. 7 - VERGOEDINGEN

Voor elke nieuwe installatie die door de installateur wordt uitgevoerd, wordt de onderhoudsvergoeding gehalveerd gedurende de 12 maanden na de ingebruikname van de installatie.

Calsys onderhoudscontracten worden voor elke periode vooraf gefactureerd.

Bij elke facturering kunnen de bedragen van de vergoedingen worden aangepast aan de evolutie van de arbeidskosten.

Het nieuwe tarief wordt berekend volgens de volgende formule:

 • Pn = Po (0.8 Sn / So + 0.2)

 • Waar :

 • Po = oorspronkelijk bedrag

 • Pn = aangepast bedrag

 • Io = Index waarop het oorspronkelijke bedrag is gebaseerd

 • In = Index op het ogenblik van de herziening

De herzieningen zijn gebaseerd op statistieken van de algemene consumentenprijsindex gepubliceerd op de site http://statbel.fgov.be/.

Elke dienst die niet onder dit contract valt (zie artikel 8) zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke factuur.

Bij uitblijven van betaling binnen 15 dagen na de vervaldag, worden alle door de huurder verschuldigde bedragen automatisch verhoogd met de debetrente, zoals vermeld in de algemene voorwaarden van de installateur.

De niet-betaling van de onderhoudsfacturen op hun vervaldag houdt de ingebrekestelling van de huurder in en de stopzetting van elke tussenkomst tot de betaling van de verschuldigde sommen. Daarnaast kan artikel 12 worden toegepast.

ART. 8 - TEN LASTE VAN DE HUURDER

De volgende kosten, diensten en materialen zijn voor rekening van de huurder:

1.Externe oorzaken:

Kosten voor het werkend herstellen en / of vernieuwen van apparatuur die defect is geraakt door externe oorzaken zoals:

 • Trillingen, overmatige vochtigheid, chemische dampen

 • Storingen of storingen als gevolg van het elektrische netwerk of andere apparatuur die niet in dit contract is inbegrepen.

 • Golf- of bestralingsverschijnselen

 • Onjuiste behandeling van de apparatuur


 • Stakingen, branden, stormen, diefstal, overmacht, waterschade, overstromingen, natuurrampen, etc.

2.Verbruiksgoederen:

magnetische of optische media, batterijen, accu's en werkzaamheden met betrekking tot de vervanging van deze goederen.

3. Externe kosten en belastingen

Eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn aan exploitanten van openbare netwerken of aan een officiële instantie.

 • Welke belasting dan ook.

 • Elektrisch stroomverbruik.

4. Externe software:

Alle software die niet door Electronic Design is vervaardigd, zoals besturingssoftware voor Windows®, Linux, Home +, Care Solutions enz.

5. De volgende diensten :.

 • Diensten, afgezien van ernstige storingen, op verzoek van de huurder te verrichten buiten de normale werkuren.

 • Diensten met betrekking tot de eerste inspectie en, indien van toepassing, de restauratie, wanneer de huurder een bestaande installatie overneemt.

 • Diensten met betrekking tot de aanpassing van de installatie die noodzakelijk zijn gemaakt door een openbare netbeheerder of een servicebedrijf of voorgeschreven zijn door het BIPT en / of nationale en / of Europese overheidsinstanties.

 • Diensten met betrekking tot het wijzigen of bijwerken van de installatie naar aanleiding van externe oorzaken of gebeurtenissen waarvoor de fabrikant en / of de installateur niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

 • Diensten te verlenen door de installateur na een wijziging in de installatie door de huurder of een onbevoegde derde.

6. Transport kosten:

 • Transportkosten voor de apparatuur die ter reparatie aan de installateur wordt geretourneerd.

 • Kosten die voortvloeien uit verlies of schade aan kleine apparatuur tijdens verzending van de gebruiker naar de installateur.

Indien de kosten genoemd in dit artikel 8 door de installateur worden betaald, zal hij deze aan de huurder factureren op basis van de op die datum geldende prijzen en voorwaarden.

ART. 9 - BIJKOMENDE VOORWAARDEN

Een storing van meer dan 21 dagen geeft de huurder het recht de overeenkomst op te schorten of te beëindigen. De rechten van de installateur komen mogelijk niet tot stand als het gebruik van de installatie of een deel daarvan voor de huurder niet of niet noodzakelijk wordt.

De huurder garandeert de installateur toegang tot de installatie tijdens de normale werkuren. Hij zal de installateur ook alle middelen geven die nodig zijn om toegang te krijgen tot alle onderdelen van de installatie.

 • De installateur behoudt zich het recht voor om zijn rechten en plichten uit dit contract over te dragen aan een derde, ook een installateur.

 • De installateur aanvaardt zijn verplichtingen onder dit contract slechts voor zover de tussenkomsten door hem of onder zijn controle worden uitgevoerd.

 • De huurder verklaart dat hij de eigenaar is van de installatie of, indien hij dat niet is, dat hij door de eigenaar of de mede-eigendom gemachtigd is om dit contract te onderschrijven.

 • De erkende installateur wordt de eigenaar van elk onderdeel of elke uitrusting die tijdens een ruil onder dit contract wordt teruggenomen.

ART. 10 -VERANTWOORDELIJKHEDEN

De diensten die onder dit contract worden geleverd, vormen geen garantie voor een ononderbroken werking van de installatie.

De installateur kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor financiële verliezen, bijvoorbeeld die voortvloeien uit hetzij een algemene storing van het systeem, het opnamesysteem of andere randapparatuur, hetzij onjuist gebruik ervan.

Indien de installatie gebruik maakt van het netwerk en / of bekabeling van de aannemer, staat deze in voor de kwaliteit en capaciteit die nodig zijn voor het correct functioneren van de installatie.

ART. 11 - BEËINDIGING

Elk van de partijen kan het contract op de eerstvolgende vervaldag opzeggen door middel van een opzegging per aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor deze vervaldatum.

Het contract eindigt automatisch wanneer de installatie definitief buiten gebruik wordt gesteld.

ART. 12 - OPZEG

Niettegenstaande enige gerechtelijke procedure tot terugvordering van verschuldigde bedragen, heeft de installateur het recht om het contract eenzijdig te beëindigen, ten nadele van de huurder, door middel van een eenvoudig aangetekend schrijven, in de volgende gevallen:

• De niet-betaling van een van de sommen verschuldigd onder dit contract, zeven dagen na de verzending van een aangetekende aanmaningsbrief;

•Het niet naleven van een van de clausules van dit contract;

• Wanneer de huurder in staat van beëindiging wordt verklaard